Polska właściwym miejscem dla Muzeum Radia Zimnej Wojny

354
0
Share:

Dlaczego Muzeum Radia Zimnej Wojny w Polsce?

Według obecnych planów, narazie tylko internetowe Muzeum Radia Zimnej Wojny może mieć wkrótce w Polsce własną placówkę muzealną na pomieszczenie eksponatów, archiwum i biblioteki. Zdaniem Tadeusza Lipienia, założyciela Muzeum Radia Zimnej Wojny i byłego szefa sekcji polskiej Głosu Ameryki oraz byłego prezesa Radia Wolna Europa/Radia Swoboda, Polska jest właściwym miejscem na siedzibę tego rodzaju instytucji z kilku względów:

 • Miliony Polaków słuchały zachodnich rozgłośni w czasie zimnej wojny – największy odsetek ludności w krajach komunistycznych.
 • Zachodnie rozgłośnie radiowe przyczyniły się znacznie do walki z zakłamaniem i cenzurą w PRL.
 • Papież Jan Paweł II, były metropolita krakowski, odegrał decydującą rolę w obronie prawdy i wolności w drugiej połowie XX wieku.
 • Dzięki niemu możliwe stało się powstanie Solidarności w roku  1980 i doszło do upadku komunizmu w Polsce pod koniec lat 80.
 • Walkę o prawdę i prawa człowieka inspirowały w Polsce tradycje wolnościowe i religijne.
 • Polska jest siedzibą szeregu uniwersytetów i ośrodków naukowych badających historię zimnej wojny.
 • Uideologicznienie nauki i samocenzura wydają się obecnie mniejsze w Polsce niż w innych krajach.
 • Wielu zagranicznych turystów odwiedza Polskę.

Why the Cold War Radio Museum in Poland?

According to the current plans, the Cold War Radio Museum, currently only Internet-based, may soon have its own museum facility in Poland to house exhibits, archives, and a library. According to Tadeusz Lipień, founder of the Cold War Radio Museum and former head of the Polish Service of the Voice of America, and former president of Radio Free Europe/Radio Swoboda, Poland is the right place to host such an institution for several reasons:

 • Millions of Poles listened to Western radio stations during the Cold War – the largest percentage of the population in communist countries.
 • Western radio stations contributed significantly to the fight against hypocrisy and censorship in the People’s Republic of Poland.
 • Pope John Paul II, former Roman Catholic Archbishop of Krakow, played a decisive role in defending truth and freedom in the second half of the 20th century.
 • Thanks to him, Solidarity was founded in 1980, and communism in Poland collapsed in the late 1980s.
 • The traditions of freedom and religion inspired the fight for truth and human rights in Poland.
 • Poland is home to many universities and research centers studying the history of the Cold War.
 • The ideologization of science and self-censorship seem lesser in Poland than in other countries.
 • Many foreign tourists visit Poland.
Share:

Leave a reply