Dlaczego Muzeum Radia Zimnej Wojny w Polsce?

Według obecnych planów, narazie tylko internetowe Muzeum Radia Zimnej Wojny może mieć wkrótce w Polsce własną placówkę muzealną na pomieszczenie eksponatów, archiwum i biblioteki. Zdaniem Tadeusza Lipienia, założyciela Muzeum Radia Zimnej Wojny i byłego szefa sekcji polskiej Głosu Ameryki oraz byłego prezesa Radia Wolna Europa/Radia Swoboda, Polska jest właściwym miejscem na siedzibę tego rodzaju instytucji z kilku względów:

 • Miliony Polaków słuchały zachodnich rozgłośni w czasie zimnej wojny – największy odsetek ludności w krajach komunistycznych.
 • Zachodnie rozgłośnie radiowe przyczyniły się znacznie do walki z zakłamaniem i cenzurą w PRL.
 • Papież Jan Paweł II, były metropolita krakowski, odegrał decydującą rolę w obronie prawdy i wolności w drugiej połowie XX wieku.
 • Dzięki niemu możliwe stało się powstanie Solidarności w roku  1980 i doszło do upadku komunizmu w Polsce pod koniec lat 80.
 • Walkę o prawdę i prawa człowieka inspirowały w Polsce tradycje wolnościowe i religijne.
 • Polska jest siedzibą szeregu uniwersytetów i ośrodków naukowych badających historię zimnej wojny.
 • Uideologicznienie nauki i samocenzura wydają się obecnie mniejsze w Polsce niż w innych krajach.
 • Wielu zagranicznych turystów odwiedza Polskę.

Tadeusz Lipień – założyciel i kurator Muzeum Radia Zimnej Wojny

Tadeusz (Ted) A. Lipień jest ekspertem ds. mediów, dziennikarzem, pisarzem, blogerem i orędownikiem wolności prasy. Pracował w mediach przez ponad 40 lat, zaczynając jako spiker radiowy w Głosie Ameryki w 1973 r. W 2020-2021 był prezesem Radia Wolna Europa/Radia Swoboda. Pracując w Głosie Ameryki, Lipień pisał reportaże po polsku i angielsku o wydarzeniach w Polsce i w innych krajach Europie Wschodniej, zostając szefem sekcji polskiej w 1982 r. podczas walki NSZZ „Solidarność” o demokrację. Przeprowadził wywiady z wiceprezydentem George’em H. W. Bushem (przyszłym prezydentem USA), kardynałem Karolem Wojtyłą (przyszłym papieżem Janem Pawłem II), przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą (przyszłym prezydentem Polski) i wieloma innymi działaczami polskiej opozycji demokratycznej, którzy później piastowali najwyższe stanowiska w rządach w Polsce. Po upadku żelaznej kurtyny rozbudował sieć stacji partnerskich Głosu Ameryki i Radia Wolna Europa/Radia Swoboda w Europie Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej, Iraku i Afganistanie. Następnie został Dyrektorem Oddziału Eurazji Głosu Ameryki, gdzie rozszerzył programy telewizyjne i multimedialne na Ukrainę i Rosję oraz stworzył multimedialny i wielojęzyczny magazyn opiniotwórczy, „New Europe Review”, rekrutując jako doradców byłego prezydenta Czech Václava Havla i byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego USA dr. Zbigniewa Brzezińskiego. W 2005 roku został mianowany p.o. zastępcy dyrektora Głosu Ameryki. Otrzymał wiele nagród, w tym nagrodę Pracownika Roku oraz wyróżnienia od dyrektorów Głosu Ameryki, zarówno Demokratów, jak i Republikanów. Przeszedł na emeryturę w 2006 r. i założył „Free Media Online”, organizację pozarządową zajmującą się sprawami wolności mediów, a także był współzałożycielem „Committee for U.S. International Broadcasting”, organizacji wspierającej media w krajach dotkniętych cenzurą i naruszeniami prawami człowieka. Jego artykuły na temat mediów były publikowane w „American Diplomacy Journal”, „National Review”, „The Washington Times”, „Digital Journal” i „The Washington Examiner”. Jego poglądy na temat mediów były cytowane przez CNN, NBC, FOX, NPR, „The New York Times”, „The Wall Street Journal” i „The Washington Post”. Jest autorem wydanej w języku angielskim i polskim książki o papieżu Janie Pawle II. Lipień ukończył z wyróżnieniem studia na George Washington University w Waszyngtonie.

 

Why the Cold War Radio Museum in Poland?

According to the current plans, the Cold War Radio Museum, currently only Internet-based, may soon have its own museum facility in Poland to house exhibits, archives, and a library. According to Tadeusz Lipień, founder of the Cold War Radio Museum and former head of the Polish Service of the Voice of America, and former president of Radio Free Europe/Radio Swoboda, Poland is the right place to host such an institution for several reasons:

 • Millions of Poles listened to Western radio stations during the Cold War – the largest percentage of the population in communist countries.
 • Western radio stations contributed significantly to the fight against hypocrisy and censorship in the People’s Republic of Poland.
 • Pope John Paul II, former Roman Catholic Archbishop of Krakow, played a decisive role in defending truth and freedom in the second half of the 20th century.
 • Thanks to him, Solidarity was founded in 1980, and communism in Poland collapsed in the late 1980s.
 • The traditions of freedom and religion inspired the fight for truth and human rights in Poland.
 • Poland is home to many universities and research centers studying the history of the Cold War.
 • The ideologization of science and self-censorship seem lesser in Poland than in other countries.
 • Many foreign tourists visit Poland.

Tadeusz (Ted) Lipień – founder and curator of Cold War Radio Museum

Tadeusz (Ted) A.  Lipien is an international media executive, journalist, writer, blogger, and press freedom advocate. He worked in or wrote about U.S. international broadcasting for over 40 years, beginning as a radio announcer for the Voice of America (VOA) in 1973 and serving as President of Radio Free Europe/ Radio Liberty (RFE/RL) from December 18, 2020 to January 23, 2021. Lipien reported in Polish and English on developments in Poland and Eastern Europe, becoming Chief of VOA’s Polish Service in 1982 during the Solidarity trade union’s struggle for democracy. He interviewed Vice President George H. W. Bush (future U.S. President), Cardinal Karol Wojtyła (future Pope John Paul II), Solidarity leader Lech Wałęsa (future President of Poland), and many other Polish democratic opposition leaders who later held top positions in various post-Cold War governments in Poland. After the fall of the Iron Curtain, he took a hiatus from journalism to build a network of VOA and RFE/RL affiliate stations in Eastern Europe, Russia, Central Asia, and, eventually, Iraq and Afghanistan. Lipien then became the Director of the Eurasia Division at VOA, where he expanded television and multimedia digital programming to Ukraine, Russia, and other countries, and launched a multimedia and multilingual VOA opinion magazine, New Europe Review, recruiting for its International Advisory Board former Czech President Vaclav Havel and former U.S. National Security Advisor Dr. Zbigniew Brzezinski. In 2005, he was named Acting Associate Director of VOA. While working for VOA, he received multiple awards, including the Employee of the Year Award and commendations from VOA Directors, both Democrats and Republicans. He retired from VOA in 2006, going on to found Free Media Online, an NGO covering international broadcasting and media freedom, and co-founded the Committee for U.S. International Broadcasting, a non-profit supporting media outreach to countries suffering from censorship and human rights violations. His articles on U.S. international broadcasting have been published in American Diplomacy Journal, National Review, The Washington Times, Digital Journal, and The Washington Examiner. His views on media have been quoted by CNN, NBC, FOX, NPR, The New York Times, The Wall Street Journal, and The Washington Post. He is the author of a book published in English and Polish about feminism and Pope John Paul II. Lipien earned a B.A. in International Relations with distinction from George Washington University.